Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO METALOVNIA.PL

Poniższy regulamin (dalej „Regulamin”) stosuje się do zakupów i usług świadczonych na stronie internetowej www.metalovnia.pl (dalej „Strona”). Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień konsumentów przysługujących im na podstawie przepisów prawa.

 

Postanowienia ogólne

1.1 Umowy zawierane na Stronie zawierane są wyłącznie w języku polskim i podlegają prawu polskiemu. Sprzedawcą jest

METALOVNIA Bartłomiej Biniek, Trzebień 21, 63-645 Łęka Opatowska NIP 6191948953 REGON 383283024. (dalej „Sprzedawca”). Kupującym jest osoba, która przy pomocy funkcjonalności Strony zawarła ze Sprzedającym wiążącą umowę sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej zwany „Kupujący”).

1.2 Administratorem danych osobowych konsumentów przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Strony jest Sprzedawca. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i na podstawie regulaminu polityki prywatności opublikowanego na Stronie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsument ma prawo do wglądu w treść swoich danych, ich aktualizacji, poprawiania lub żądania ich usunięcia.

 

Zawarcie umowy, ceny i koszty dostawy

2.1 Poprzez kliknięcie przycisku  „ZAMÓWIENIE” na Stronie, następuje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Sprzedający niezwłocznie przesyła na adres e-mail, podany przez składającego zamówienie, potwierdzenie złożenia zamówienia zawierającego co najmniej oświadczenie o otrzymaniu wiążącego zamówienia, przyjęciu go do realizacji i potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży następuje wraz z otrzymaniem przez składającego zamówienie powyższego potwierdzenia.

2.2 Produkty zakupione na podstawie umowy sprzedaży zostaną wysłane po opłaceniu przez Kupującego ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy z zastrzeżeniem następnych postanowień.

2.3 Obowiązują ceny podane na Stronie w chwili złożenia zamówienia. Są one podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Kupujący jest informowany o łącznej cenie zakupionych produktów, kosztach dostawy lub o innych stosownych kosztach podczas procedury składania zamówienia.

2.4 Własność towaru przechodzi na Kupującego w chwili pełnej zapłaty ceny i kosztów.

 

Płatności

3.1 Sprzedawca umożliwia Kupującemu płatności w następujący sposób:

- płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na Stronie,

- płatność za pobraniem.

3.2 Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Kupujący.

3.5 Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Dniem dokonania płatności jest dzień uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

Dostawy

4.1 Sprzedawca realizuje dostawy wyłącznie na terytorium Polski. Dostawy są odpłatne w wysokości podanej na Stronie oraz określonej w trakcie składania zamówienia i przy zawarciu umowy sprzedaży.

4.2 Termin realizacji dostawy zostanie określony w trakcie składania zamówienia oraz w umowie sprzedaży. Termin realizacji dostawy jest liczony w dniach roboczych, tj. dniach od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (dalej \"Dni Robocze\"). W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

4.3 Termin dostawy biegnie od dnia uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Sprzedawcy i wynosi 10 Dni Roboczych.

 

Reklamacje

5.1 Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu produktów wolnych od wad. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określonej w art. 556 i następnych ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny oraz na podstawie innych, obowiązujących przepisów prawa.

5.2 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych na Stronie, dostaw produktów lub funkcjonowania Strony można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub w formie e-mail na adres metalovnia@gmail.com.

5.3 Sprzedawca, w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrywania reklamacji, zaleca aby reklamacja zawierała informację dot. przedmiotu reklamacji, rodzaju, momentu powstania wady, treści żądania reklamacyjnego, w szczególności żądania doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową sprzedaży, oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy sprzedaży, dane kontaktowe osoby składającej reklamację.

5.4 Kupujący, wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia Sprzedającemu wadliwy produkt na adres siedziby Sprzedającego, lub do udostępnienia Sprzedającemu wadliwego produktu jeżeli dostawa byłaby nadmiernie utrudniona ze względu na jego rodzaj lub sposób zamontowania.

5.5 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5.6 Reklamacji nie podlegają w szczególności uszkodzenia produktów wynikające z naturalnego zużycia, uszkodzenia mechaniczne związane z użytkowaniem produktów, uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji, uszkodzenia powstałe na skutek używania niezgodnego z przeznaczeniem.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

6.1 Kupujący, który w rozumieniu prawa jest konsumentem, a który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedającym na odległość, może w ciągu 14 dni kalendarzowych odstąpić od tej umowy bez podania przyczyn. Termin biegnie od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez Kupującego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/ weszła w posiadanie towaru. W przypadku dostawy produktów osobno, partiami lub w częściach termin upływa z chwilą objęcia w posiadanie ostatniego z produktów, ostatniej partii lub części.

6.2 W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności pisemnie, na adres siedziby Sprzedającego lub w formie elektronicznej, na adres e-mail metalovnia@gmail.com, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

6.3 W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Kupujący może użyć następującego wzoru formularza odstąpienia od umowy.  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: www.metalovnia.pl; METALOVNIA Bartłomiej Biniek, Trzebień 21, 63-645 Łęka Opatowska; www.metalovnia.pl; metalovnia@gmail.com. Ja/ My (*), niniejszym informuję/ informujemy (*) o moim/ naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)- Data zawarcia umowy(*)/ odbioru (*)- Imię i nazwisko konsumenta/ -ów - Adres konsumenta/ -ów - Podpis konsumenta/ -ów (tylko jeżeli formularz jest w wersji papierowej)- Data(*) niepotrzebne skreślić

6.4 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem kosztów dostawy wynikających z wyboru przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny na Stronie). Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu produktu lub dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

6.5 Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić produkt Sprzedawcy. Termin uważa się za dochowany, jeżeli produkt zostanie wysłany przed jego upływem. Kupujący powinien zwrócić produkt na adres siedziby Sprzedającego.

6.6 Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.7 Kupujący ponosi następujące koszty związane z odstąpieniem od umowy: (i) bezpośrednie koszty zwrotu produktu, (ii) koszty zwrotu produktu, jeżeli Kupujący wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny na Stronie.

 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

7.1 Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów prawa przysługuje prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów ze Sprzedającym i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Handlowych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7.2 Kupujący jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dn. 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Kupujący jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego, zgodnie z art. 36 ustawy z dn. 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

7.3 Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc prawną od powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

7.4 Kupujący jest uprawniony do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Postanowienia końcowe

8.1 Niniejszy Regulamin jest udostępniony korzystającym ze Strony lub Kupującym na Stronie Internetowej i może zostać utrwalony lub wydrukowany za pomocą zwykłych funkcji przeglądarki internetowej. Treść Umowy Sprzedaży jest utrwalona w systemie informatycznym Sprzedającego.

8.2 Niniejszy Regulamin obowiązuje z chwilą jego publikacji na Stronie. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Kupujących nabytych przed dniem ich wejścia w życie, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub wiążąco złożone zamówienie lub zawarte umowy sprzedaży.

8.3 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują postanowienia polskiego prawa.